Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple (Mandir) London
Affiliated to Nar Narayan Dev Temple Bhuj

Shikshapatri Shlok 191

Except in sheer emergency, my sadhus shall never go out alone at night, nor shall they go out alone at any time without the company of fellow sadhus. |191|

અને તે સાધુ તેમણજ્ઞે આપત્‍કાળ પડયા વિના રાત્રિને વિષે સંગસોબત વિના ચાલવું નહિ તથા આપત્‍કાળ પડયા વિના કયારેય પણ એકલા ચાલવું નહિ. |૧૯૧|

Previous: 190Next: 192